ทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย แต่งงาน)

หนังสือรับรองสถานภาพโสด (สำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวตุรกี)

10 ก.ย. 2562

แจ้งตาย (มรณบัตร)

10 ก.ย. 2562

จดทะเบียนสมรส (แต่งงานกับคนไทยหรือคนตุรกี)

10 ก.ย. 2562

จดทะเบียนหย่า

10 ก.ย. 2562

แจ้งเกิด (สูติบัตร)

10 ก.ย. 2562