ตามประกาศของ กพท. ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินเข้าออกประเทศไทย นั้น ขอชี้แจงว่าสายการบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้หากประสงค์จะกลับประเทศไทย โปรดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  ดูรายละเอียดที่นี่    :   ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน และคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยจะต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร   :    เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทาง จึงขอระงับการทำหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563     :     หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hot Line) กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (+๙๐) ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ 

เรื่องราว ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวไทยในการเดินทางกลับไทย พย
ดูทั้งหมด
ข่าวสาร COVID-19ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด