หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport - EP) (อายุการใช้งาน 1 ปี)

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport - EP) (อายุการใช้งาน 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 12,267 view

การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน 1 ปี

 

หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี  จะออกให้เฉพาะในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุระหว่างอยู่ในต่างประเทศ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม (หากต้องการกลับประเทศไทย โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ "เอกสารเดินทางฉุกเฉิน") โดยไม่สามารถรอการออกหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่ได้ ซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี machine readable bar code ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ขอวีซ่าต่อได้

นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machine readable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวได้หรือไม่

 

1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย และจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี

หลักฐานประกอบ​​

- ใบแจ้งความ (หากเป็นภาษาท้องถิ่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม

- สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป

- แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)

 

2. กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ และจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี

หลักฐานประกอบ

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม

- สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป

- แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)