ประกาศเตือนภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาทำงานในตุรกี

ประกาศเตือนภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาทำงานในตุรกี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 74 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงาน
ในตุรกี ดังนี้

1. คนไทยที่จะเข้ามาทำงานในประเทศตุรกีต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานทูตตุรกีในประเทศไทยมาให้เรียบร้อย รัฐบาลตุรกีไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางเข้าตุรกีด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือเข้ามาโดยไม่ต้องขอวีซ่าเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นแบบทำงานหรือขอใบอนุญาตทำงานได้

2. ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้ามาในตุรกีได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า หากท่านอยู่เกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว ท่านกำลังทำผิดกฎหมายเข้าเมืองของตุรกี เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีมีสิทธิจับกุมท่านและนำตัวท่านไปยังศูนย์กักกันทันที ระยะเวลาในการกักกันสูงสุดนาน 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตุรกีจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาและสถานที่กักกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจในการเจรจาประกันตัวให้ท่านออกมาจากศูนย์กักกันได้

3. การทำงานทุกครั้งจะต้องมีสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น เวลาทำงาน ค่าตอบแทน ค่า OT และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีการลงลายมือชื่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และควรต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ว่าจ้างเสมอ

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อได้รับความเดือดร้อน (ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เบอร์โทร (+66) 2245 6710-11 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน (+66) 2059 1560)

4. ย้ำ!!! พาสปอร์ต บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารราชการส่วนบุคคล ผู้อื่นไม่มีสิทธิยึดถือแทนท่านได้ หากท่านทำพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนหายและต้องการทำเอกสารใหม่ ท่านจะต้องมีใบแจ้งความจากตำรวจตุรกี (พร้อมแปลภาษาอังกฤษแล้ว) มายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

5. หากท่านอยู่ในตุรกีเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วพาสปอร์ตหาย ท่านมีความเสี่ยงสูงที่ตำรวจตุรกีจะจับส่งศูนย์กักกัน เนื่องจากการแจ้งความทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบถามวันที่ท่านเดินทางเข้ามาตุรกีเสมอ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีความหวังดีต่อท่านผู้เดินทางมาทำงานในตุรกีทุกท่าน ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าเมืองให้ถูกต้อง ทุกครั้งที่ท่านหลีกเลี่ยงก็จะเกิดความเสี่ยง และครอบครัวลูกหลานของท่านมีความเป็นห่วงท่านไม่แพ้กับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือได้รับความเดือดร้อนในประเทศตุรกี ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ที่เบอร์ (+90) 312 437 4318 หรือเบอร์ Hotline (+90) 533 641 5698 (กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น) หรือ Facebook Page: Royal Thai embassy, Ankara หรืออีเมล์ [email protected] และสามารถประสานงานกับกองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เบอร์ติดต่อ (+66) 2575 1047-51, (+66) 2575 1053) หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ https://ehelp.consular.go.th/
อีกทางหนึ่งได้ด้วย