การเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทย

ข่าวสาร COVID-19

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตุรกี

6 ก.ค. 2564

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคนไทยในตุรกี

11 พ.ค. 2564

สารพันคำถาม COVID-19

13 ธ.ค. 2563

ข้อมูลโครงการประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

2 ต.ค. 2563

สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19

24 ก.ย. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางมายังตุรกี

24 ก.ย. 2563

รายชื่อ Alternative State Quarantine

30 มิ.ย. 2563

ประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย และการลงทะเบียนกลับประเทศไทย

30 มิ.ย. 2563

การขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย

29 มิ.ย. 2563