หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ศบค. กำหนดให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE) ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีแนวทางดังนี้

1. กำหนดวันเดินทางและสำรองบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบิน

2. สำรองที่พักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine - AQ เดิมเรียกว่า Alternative State Quarantine - ASQ) โดยสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากเว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสำรองห้องพักกับโรงแรมได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต ดังนี้

UPDATEตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกการจัดให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State Quarantine) ดังนั้น ผู้โดยสารชาวไทยที่มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะต้องสำรองที่พักในโรงแรม (Alternative Quarantine - AQ) เพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในทุกกรณี

3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/

ขั้นตอนแรก - กรอกข้อมูลส่วนตัว - ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง หากการลงทะเบียนในขั้นแรกสมบูรณ์ ท่านจะได้รับรหัส 6 หลักทันที โดยขอให้ท่านจดจำรหัส 6 หลักนี้ไว้ เพราะท่านจะต้องใช้ในการสืบค้นการลงทะเบียนของท่านในขั้นต่อไป

ขั้นตอนที่สอง - อัพโหลดบัตรโดยสารและ AQ - เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลว่าการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์เดิม และเลือกหัวข้อ "ยืนยัน/แก้ไขการเดินทาง" เพื่ออัพโหลดบัตรโดยสาร และเอกสารการจองโรงแรม AQ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดในการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน เพื่อให้ท่านเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน โดยในกรณีนี้ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมและเลือกหัวข้อ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" หรือ "ยืนยัน/แก้ไขการเดินทาง" ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่การลงทะเบียนของท่านไม่สมบูรณ์ เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลและบันทึกการลงทะเบียนอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ เพื่อให้ท่านอัพโหลดบัตรโดยสาร และเอกสารการจองโรงแรม AQ ต่อไป

ขั้นตอนที่สาม - ดาวน์โหลด COE - เมื่อท่านดำเนินการทุกอย่างครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ COE โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลให้ดาวน์โหลด COE โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์เดิม และเลือกหัวข้อ "ตรวจสอบผล"

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ซึ่งอาจเป็นเพราะกรอกอีเมลผิดหรือไม่สามารถเข้าอีเมลได้ ขอให้ท่านหมั่นเข้าไปตรวจสอบสถานะ COE ของท่านที่เว็บไซต์โดยใช้รหัส 6 หลักที่ได้รับตอนลงทะเบียน โดยการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

ท่านสามารถศึกษาวิดีโอวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE เพิ่มเติม ได้ที่นี่

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนกลางยกเลิกข้อกำหนดที่คนไทยจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกประเภทที่เคาน์เตอร์เช็คอิน อย่างไรก็ดี หากสายการบินมีนโยบายเรียกดูผลตรวจ COVID-19 ผู้โดยสารก็ต้องแสดงเอกสารดังกล่าว มิเช่นนั้นอาจถูกปฏิเสธการเช็คอิน

 

Entry_to_Thailand_for_Thais