ทางเลือกในการเดินทางกลับประเทศไทย

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ มีทางเลือกในการเดินทางกลับประเทศ 2 ทางเลือก ได้แก่

(1) เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควตาในการกลับประเทศไทย โดยในกรณีนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เพราะท่านจะเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State Quarantine – SQ) โดยท่านจะต้องติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ทางเฟสบุ้ค Royal Thai Embassy Ankara) ว่าจะมีการจัดเที่ยวบินเมื่อใด และจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดสรรโควตาโดยต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับการจัดสรรโควตาแล้ว จึงจะสามารถซื้อบัตรโดยสารได้

ทั้งนี้ เที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควตา เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ตกค้างในต่างประเทศ จึงจะต้องพิจารณาจำนวนผู้ที่ตกค้างในต่างประเทศเป็นสำคัญ และไม่สามารถระบุวันของเที่ยวบินได้อย่างชัดเจน โดยท่านจะต้องติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด

UPDATE - ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนกลางระงับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State Quarantine – SQ) ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องสำรองที่พักสำหรับกักตัวด้วยตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (รายละเอียดตามข้อ 2) จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

(2) เดินทางเองโดยการสำรองที่พักในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ในกรณีนี้ท่านจะต้องสำรองโรงแรม ASQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยท่านสามารถที่จะเลือกเดินทางเมื่อใดก็ได้ แต่ท่านจะต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE) เพื่อนำไปแสดงเมื่อเช็คอิน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเน้นย้ำว่าเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควตา เป็นเที่ยวบินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ กลุ่มคนทำงานที่ตกงานหรือขาดรายได้ มิได้เป็นเที่ยวบินสำหรับผู้ที่เดินทางออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศและประสงค์จะหาเที่ยวบินกลับประเทศไทย หากท่านเดินทางเข้ามาตุรกีด้วยฟรีวีซ่า 30 วัน ท่านจะต้องสำรองที่พักโรงแรม ASQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับการลงทะเบียนของผู้ที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในตุรกีเพื่อกลับกับเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอโควตาไว้

หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE) ในทุกกรณี เพื่อนำไปแสดงที่เคาร์เตอร์เช็คอิน หากไม่มีหนังสือรับรองฯ ท่านจะถูกปฏิเสธการเช็คอิน