หนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุ/ หนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย)

10 ก.ย. 2562

การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุการใช้งาน 1 ปี)

10 ก.ย. 2562

นัดหมายทำหนังสือเดินทาง

10 ก.ย. 2562