รายชื่อโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ)


ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอโควตาสำหรับเข้าประเทศไทย โปรดสำรองที่พักใน Alternative State Quarantine (ASQ) โดยตรงกับโรงแรมที่ได้รับการรับรอง โดยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/ (โปรดดูภายใต้หัวข้อ โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine – ASQ) หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมได้จากเอกสาร Google Excel โดยท่านสามารถสำรองห้องพักกับโรงแรมได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต ดังนี้