การเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 486 view

รายชื่อโรงแรม Alternative Quarantine (AQ)

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดสำรองที่พักใน Alternative Quarantine (AQ) โดยตรงกับโรงแรมที่ได้รับการรับรอง โดยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมได้จากเอกสาร Google Excel โดยท่านสามารถสำรองห้องพักกับโรงแรมได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต ดังนี้

UPDATEตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกการจัดให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State Quarantine) ดังนั้น ผู้โดยสารชาวไทยที่มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะต้องสำรองที่พักในโรงแรม (Alternative Quarantine - AQ) เพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในทุกกรณี