ประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย และการลงทะเบียนกลับประเทศไทย

ประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย และการลงทะเบียนกลับประเทศไทย

30 มิ.ย. 2563

1,269 view

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชี้แจง ดังนี้

 1. เครื่องบินที่จะสามารถบินเข้าประเทศไทยได้จะต้องเป็นเครื่องบินที่ได้รับอนุญาตจากทางการไทยก่อน เช่น เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนที่จะจัด ซึ่งเข้าข่ายตามข้อ 1 (5) ตามประกาศของ กพท. โดยสรุป สายการบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้
   
 2. ผู้ที่สามารถเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ได้แก่ คนไทยและชาวต่างชาติตามข้อ 2 ของประกาศ กพท. อาทิ ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรของคนไทย ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน
   
 3. ในกรณีของคนไทย มีเอกสารที่จะต้องขอรับก่อนที่จะขึ้นเครื่องได้แก่ (1) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (2) ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชม. ก่อน
  ออกเดินทาง และจะต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน (ในชั้นนี้ คนไทยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

             (หมายเหตุ –  ตามข้อกำหนดของ ศบค. คนไทยที่จะขอรับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วเท่านั้น และจะสามารถเดินทางกลับได้ในวันที่ทางการ                    ไทยกำหนดให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเที่ยวบินพิเศษได้)

 1. ในกรณีของคนต่างชาติ (ทุกกลุ่ม) จะต้องขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศขั้นตอนในการขอรับ COE สำหรับคนกลุ่มต่าง ๆ แล้ว และจะต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ใน Alternative State Quarantine (ASQ) ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากทางการไทย (ASQ ไม่ใช่การกักกันตัวเองที่บ้านพัก) โดยผู้ที่จะเดินทางจะต้องสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

            อนึ่ง กรณีคู่สมรส ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติแต่เดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมกันและประสงค์จะพักอยู่ด้วยกัน สามารถสำรองห้องพักได้จาก ASQ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

            (หมายเหตุ – โดยที่ระยะเวลาในการพิจารณา COE ไม่แน่นอน ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน)

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 17 ก.ค. 2563 (เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 18 ก.ค. 2563) และจะขยายการรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 7 ก.ค. 2563

     อนึ่ง ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ตามประกาศของ กพท. สามารถลงทะเบียน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 7 ก.ค. 2563 เช่นกัน


>> ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ) ที่นี่

>> ลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ (เฉพาะผู้ที่อยู่ในตุรกีและเป็นบุคคลตามข้อ 2 ของประกาศ กพท.) ที่นี่

>> ตรวจสอบรายชื่อ ASQ ที่นี่

       *** ประกาศ กพท. ปรากฎตามรูปถ่ายด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ