การขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย

การขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย

29 มิ.ย. 2563

220 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

เรื่อง การขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย

****************

 

อ้างถึงข้อ ๓ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) อนุญาตให้ผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดหรืออนุญาตตามความจำเป็นสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ นั้น

ในการนี้ คู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE) ได้ โดยจะเป็นการพิจารณาเป็นรายกรณีตามเหตุผลและความจำเป็นโดยคำขอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานส่วนของกลางไทย ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียม

ที่

กรณีคู่สมรส

กรณีบุตร

1.

Declaration Form ที่สมบูรณ์ **

Declaration Form ที่สมบูรณ์ **

2.

จดหมายที่ระบุถึงความจำเป็นในการเดินทาง
กลับประเทศไทย

จดหมายที่ระบุถึงความจำเป็นในการเดินทาง
กลับประเทศไทย

3.

สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสคนไทย

สำเนาหนังสือเดินทางบุตรและสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาสัญชาติไทย

4.

ใบสำคัญการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือหลักฐานอื่นที่ยืนยันสถานะดังกล่าว

สำเนาสูติบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมาตรสัญชาติไทย

5.

กรมธรรม์ประกันสุขภาพในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในกรณี COVID-19

กรมธรรม์ประกันสุขภาพในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในกรณี COVID-19

6.*

ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่ปรากฏโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่ปรากฏโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

7.*

ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit-to-Fly) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit-to-Fly) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

8.

หลักฐานการจองเที่ยวบิน

หลักฐานการจองเที่ยวบิน

9.

หลักฐานการสำรองที่พัก Alternative State Quarantine ซึ่งผู้กักตัวจะต้องสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หลักฐานการสำรองที่พัก Alternative State Quarantine ซึ่งผู้กักตัวจะต้องสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

**ดาวน์โหลด Declaration Form ที่นี่

2. ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์สแกน PDF มาที่อีเมล์ thaiconsulturkey@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่

               Royal Thai Embassy, Consular Section, Gaziosmanpasa Mahallesi,

               Koza Sk. No: 87, 06700 Çankaya Ankara

3.เอกสารหมายเลข ๖ และ ๗ สามารถนำมาแสดงเมื่อได้รับแจ้งว่าหนังสือรับรองฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว

4.โดยที่ระยะเวลาในการอนุมัติหนังสือรับรองฯ ไม่แน่นอน ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่าน ส่งเอกสารทั้งหมดอย่างน้อย ๑๔ วัน ล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง

5. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alternative State Quarantine สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://hsscovid.com/


ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

                                                            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ