ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด-19

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด-19

12 มี.ค. 2563

278 view

ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในจีนและพื้นที่ต่าง ๆ นั้น เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 และต้องกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินปลายทาง

รายละเอียดปรากฎตามประกาศของ กพท. (ภาษาไทยและอังกฤษ) และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ