เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นแขกรับเชิญในการประชุมประจำเดือนของสมาคมสตรีอาเซียนแห่งกรุงอังการา (ASEAN Ladies Circle - ALC) ประจำเดือนสิงหาคม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นแขกรับเชิญในการประชุมประจำเดือนของสมาคมสตรีอาเซียนแห่งกรุงอังการา (ASEAN Ladies Circle - ALC) ประจำเดือนสิงหาคม

24 ก.ย. 2563

39 view

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ให้เกียรติตอบรับคำเชิญของนาง Ana Algabre Hernandez ภริยาเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำกรุงอังการา ในฐานะประธานสมาคมสตรีอาเซียนแห่งกรุงอังการา (ASEAN Ladies Circle - ALC) เพื่อเป็นแขกรับเชิญในการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นทางระบบออนไลน์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสตรีและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีในยุคโรคระบาดโควิด และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในสมาคมฯ และตอบข้อซักถามของสมาชิกสมาคมฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทั้งนี้ สมาคมสตรีอาเซียนแห่งกรุงอังการา จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2563 เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งของ ALC และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสตรีอาเซียน ทั้งที่เป็นนักการทูต คู่สมรสนักการทูต และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ