เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

3 ธ.ค. 2563

704 view

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ พ.อ. อดิศักดิ์ โชวิเชียร ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด รรก.ผชท.ทหารไทย/อิสลามาบัด รรก.ผชท.ทบ.ไทย/อังการา รรก.ผชท.ทหารไทย/อังการา
นายพูลศักดิ์ คุณอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงอังการา และ นางมาลิณี นิติเกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ กรุงโรม เขตอาณาดูแลตุรกี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ ผอ. ททท. ณ กรุงโรม ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และร่วมการประชุมทีมประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานในปี 2563 ตลอดจนรับทราบความสำเร็จ/ปัญหา/อุปสรค ในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานในปี 2564 อีกทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย – ตุรกีในมิติต่าง ๆ และประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน