สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทย Republic of Türkiye

สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทย Republic of Türkiye

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 4,248 view
สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทยของ Republic of Türkiye (Türkiye) โดยสามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร ดังนี้
 
สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย (ทูร์เคีย)

การเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ เป็นดำริของประธานาธิบดีแอร์โดอันเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเทศ และหลีกเลี่ยงความสับสนในความหมายของคำว่า Turkey ที่หมายถึงไก่งวงและความหมายด้านลบอื่น ๆ ได้ด้วย โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้การรับรองชื่อ Republic of Türkiye เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ที่มา หนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด่วนที่สุด ที่ รภ 0002/795 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (สามารถดูรายละเอียดได้ตามรูปภาพท้ายประกาศ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ