ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567/2568

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567/2568

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2567

| 141 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประกาศคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานและขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ 2-4 ตำแหน่ง (ประจำฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายกงสุล
  และฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ) (อาจมีการเวียนฝึกงานในแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม)
 • คุณสมบัติ
  • อายุระหว่าง 18-30 ปี
  • อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดประเทศ ระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่)
  • มีความสนใจในเรื่องการต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจบริการ มีความพร้อม
   ต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้
 • ขั้นตอนการรับสมัครประกาศรับสมัคร
  • รอบฝึกงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗
   • ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
  • รอบฝึกงานเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘
   • ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
  • รอบฝึกงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗
   • ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
  • รอบฝึกงานเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘ 
   • ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ใบสมัครปรากฏตามเอกสารแนบ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดได้ที่ [email protected] ภายในกรอบระยะเวลาตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือทางกล่องข้อความของ https://www.facebook.com/rteankara/ 

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการสมัครขอฝึกงาน_2567_2568.docx