กงสุลสัญจร ณ นครอิสตันบูล วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566

กงสุลสัญจร ณ นครอิสตันบูล วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 1,935 view
ประกาศ บริการกงสุลสัญจรที่นครอิสตันบูล กลับมาแล้ว!!!
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 2-3 พ.ค. 2566 นี้ เวลา 9.00-18.00 น. ณ โรงแรม The Marmara Pera
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะเดินทางไปนครอิสตันบูล เพื่อให้บริการด้านกงสุล อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม)
 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น.
 
*** หมายเหตุ ***
1. รับเฉพาะผู้ที่ได้จองคิวผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า (เมนูสุดท้ายของหน้าแรก ที่เมนู “กงสุลสัญจร”)
2. เฉพาะผู้ลงทะเบียนขอรับบริการที่ได้รับอีเมล์ยืนยันการนัดหมายจากระบบนัดหมายแล้ว และ/หรือบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการยื่นคำร้อง เช่น บิดามารดาของผู้ยื่นคำร้องที่อายุต่ำกว่า 18 ปี พยานสำหรับการลงนามในหนังสือต่าง ๆ ผู้ติดตามผู้ร้องที่ทุพพลภาพ เท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ให้บริการ
3. โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ankara.thaiembassy.org และกรอกแบบฟอร์มมาล่วงหน้า
4. ผู้ร้องต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ยื่นประกอบคำร้องของตน ที่เว็บไซต์ ankara.thaiembassy.org โดยละเอียด โดยเลือกหน้าภาษาไทย และเลือกบริการด้านกงสุล แล้วรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ครบสมบูรณ์ทั้งหมด มายื่นในวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
***ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่ผู้ร้องมีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์***
5. ประเภทการให้บริการด้านกงสุลในครั้งนี้ มีเฉพาะที่ระบุเป็นตัวเลือกในระบบการจองคิวออนไลน์เท่านั้น
6. ผู้ร้องจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลารับบริการ
7. ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการมากกว่าหนึ่งรายการ ต้องลงทะเบียนแยกในทุกรายการ
8. สำหรับผู้ที่ขอรับบริการหนังสือเดินทาง
8.1 เนื่องจากจะมีการสแกนภาพม่านตา ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์จะต้องถอดคอนแทคเลนส์ในขั้นตอนดังกล่าว กรุณาเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ของท่านมาด้วย
8.2 กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย/ถูกขโมย ผู้รับบริการจะต้องแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่สูญหาย/ถูกขโมย และนำใบแจ้งความมายื่นประกอบการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยใบแจ้งความต้องระบุรายละเอียดโดยชัดเจนว่าหนังสือเดินทางไทยสูญหายหรือถูกขโมย
9. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือเป็นสิทธิของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
10. ผู้ที่ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือว่าได้อ่าน รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ