เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) (พาสปอร์ตหายหรือหมดอายุแล้วต้องการกลับไทย)

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) (พาสปอร์ตหายหรือหมดอายุแล้วต้องการกลับไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2567

| 613 view

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารเดินทางกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย หมดอายุ โดยเอกสารเดินทางฉุกเฉินจะมีอายุเพียง 30 วัน และสามารถใช้เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

 

หลักฐานประกอบ

- ใบแจ้งความ ซึ่งระบุรายละเอียดว่าหนังสือเดินทางสูญหาย โดยจะต้องมีลายมือชื่อและตราประทับของสถานีตำรวจท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่น จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และแนบมาพร้อมกับใบแจ้งความภาษาท้องถิ่นด้วย (หายที่ไหน แจ้งความที่นั่น เพราะตำรวจนอกพื้นที่อาจไม่รับแจ้งความท่านได้)

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

- แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

- บัตรโดยสารเครื่องบินที่จะเดินทางกลับประเทศไทย หากจำเป็นต้องใช้เลขเอกสารเดินทางฉุกเฉินใหม่ โปรดแจ้งแผนการเดินทางกลับของท่าน

 

ในกรณีที่เอกสารสูญหายหรือหมดอายุ ขณะที่ผู้ถือหนังสือเดินทางอยู่นอกสาธารณรัฐตุรกี จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

- โปรดสแกนเอกสารข้างต้นทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF 

- ถ่ายภาพหน้าตรงหลังขาว ในรูปแบบไฟล์ JPEG ขนาด 5 MB (ความละเอียด 1,200 x 1,600 pixel) โดยให้นั่งหลังตรง หน้าตรงมองที่กล้อง หากผมยาวให้นำผมทัดหลังหูทั้งสองข้าง ห้ามใส่ต่างหู 

- สำหรับแบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หน้าสุดท้าย ให้ลงลายมือชื่อลงในช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองช่อง (ซึ่งจะเป็นลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารเดินทางฉุกเฉิน) โดยให้ลงลายมือชื่อในกรอบสี่เหลี่ยม ห้ามเกินขอบ จากนั้นให้บันทึกหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มนี้เป็นไฟล์ JPEG แยกออกมาจากไฟล์ PDF ของแบบฟอร์มด้วย

- ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดมาที่ [email protected] โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อแนะนำขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารประกอบ

ETD_Application_Form