การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุการใช้งาน 1 ปี)

การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุการใช้งาน 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,660 view

การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งาน 1 ปี

 

หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี  จะออกให้เฉพาะในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุระหว่างอยู่ในต่างประเทศ แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่ (E-Passport) ได้  ซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี machine readable bar code ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ขอวีซ่าต่อได้

นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machine readable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวได้หรือไม่

 

 

1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย และจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี

หลักฐานประกอบ​​

- ใบแจ้งความ

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

- แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด

- บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)

 

2. กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ และจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี

หลักฐานประกอบ

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป

- แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด

- บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด

-  ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)