การทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 10 ปี

การทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 10 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2566

| 11,907 view

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 10 ปี ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง

    1.1 เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์แต่ได้ทำการสมรสอย่าง 
          ถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว

    1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของไทย (ทร. 14)

    1.3 มีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

    อนึ่ง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือผู้ที่ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยไม่สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปีได้

2. เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

    2.1 บัตรประจำตัวประชาชน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง) 

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของไทย ที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น) 

    2.3 หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 

    2.4. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล สมรสหรือหย่า เช่น ใบเปลี่ยนชื่อและสกุล  ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า

    2.5. หากท่านอยู่อาศัย/พำนัก/ทำงานในตุรกี หรือประเทศในเขตอาณา (จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน นอร์ทมาซิโดเนีย และเติร์กเมนิสถาน) จะต้องมีหลักฐานการอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมาย เช่น resident permit ที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียม

    รับชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ราคาฉบับละ 55 ดอลลาร์สหรัฐ

4. การนัดหมายและเอกสารประกอบ

    สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับคำร้องขอหนังสือเดินทางโดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดการนัดหมายได้ที่หัวข้อ "การนัดหมายผ่านระบบออนไลน์"