การขอหนังสือรับรองฯ สำหรับคนไทยที่รับผิดชอบการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

การขอหนังสือรับรองฯ สำหรับคนไทยที่รับผิดชอบการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

2 ต.ค. 2563

3,825 view

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้อนุมัติให้สายการบินสามารถเข้าประเทศไทยได้แบบกึ่งพาณิชย์ เพื่อนำผู้โดยสารชาวต่างชาติ 10 กลุ่มที่ได้รับอนุญาตและมีเอกสารครบถ้วนเดินทางกลับประเทศไทย (ดูรายละเอียดประเภทของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/51887) ซึ่งคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ก็สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ดังกล่าวได้เช่นกัน นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชี้แจงแนวทางในการกลับประเทศไทยและขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (Certificate of Entry – COE) ดังนี้

1. กำหนดวันเดินทางและสำรองบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบิน

2. สำรองที่พัก ASQ โดยตรงกับโรงแรมที่ได้รับการรับรอง โดยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/ (โปรดดูภายใต้หัวข้อ โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine – ASQ)

3. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ได้ที่นี่

4. ดำเนินการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly จากสถานพยาบาลที่ท่านสะดวก แห่งใดก็ได้ โดยจะต้องออกให้ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เพื่อแสดงต่อสายการบินก่อนการ check-in

สำคัญมาก

ส่วนกลางกำหนดให้คนไทยต้องแสดงใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly โดยไม่สามารถใช้ผลตรวจ COVID-19 แทนได้ หากท่านไม่มีใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly ท่านจะถูกปฏิเสธการ check-in

ขั้นตอนการขอ_COE_คนไทย